മുണ്ടേരി: മുണ്ടേരിക്കാവ് ശ്രീ മഹാലക്ഷമി ക്ഷേത്രത്തിൽ വിഷുദിനത്തിൽ രാവിലെ വിഷുക്കണി കണ്ട ശേഷം വിഷു കൈനീട്ടവും......

മുണ്ടേരി: മുണ്ടേരിക്കാവ് ശ്രീ മഹാലക്ഷമി ക്ഷേത്രത്തിൽ വിഷുദിനത്തിൽ രാവിലെ വിഷുക്കണി കണ്ട ശേഷം വിഷു കൈനീട്ടവും ക്ഷേത്രത്തിൽ വരുന്ന ഭക്തജങ്ങൾക്ക് പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദം എന്ന സന്ദേശത്തിൻ ഉന്നി എല്ലാ വീട്ടിലേക്കം കണിക്കൊന്ന തൈ വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് നൽകന്ന തൈ പവിത്രമായി കരുതി അത് നട്ട് സംരക്ഷിക്കും


കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ വാര്‍ത്തകള്‍ക്കായി കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kannur.varthakal

No comments

Powered by Blogger.