പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കായി ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയില്‍ ഒരു സമ്പൂര്‍ണ മൊബൈല്‍ ബ്ലഡ്‌ ബാങ്ക് Directory രൂപീകരിക്കുന്നു. താങ്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍ താഴെ കൊടുത്ത ലിങ്കില്‍ കയറി ഫോം ഫില്‍ ചെയ്തു തരിക

സുഹൃത്തുക്കളെ, പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കായി ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയില്‍ ഒരു സമ്പൂര്‍ണ മൊബൈല്‍ ബ്ലഡ്‌ ബാങ്ക് Directory രൂപീകരിക്കുകയാണ്. ലോകത്തിന്റെ എവിടെ നിന്നും ആര്‍ക്കും രക്ത ദാതാക്കളെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഉദ്യമമാണ് ഞങ്ങള്‍ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. ഇത് വിജയിപ്പിക്കാന്‍ നിങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ Details താഴെ കൊടുത്ത ലിങ്കില്‍ കയറി ഫോം ഫില്‍ ചെയ്തു തരണമെന്ന് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ രക്ത ഗ്രൂപ്പ്, ജില്ല, സ്ഥലം, ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ എന്നിവ താഴെ കൊടുത്ത ലിങ്കില്‍ കയറി Submit ചെയ്യുക. മലയാളികളുടെ മുന്നിലേക്ക്‌ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞങ്ങള്‍ ഈ ബ്ലഡ്‌ ബാങ്ക് ഡയറക്ടറി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. എവിടെ നിന്നും ആര്‍ക്കും Search ചെയ്യാവുന്ന രീതിയില്‍ Directory ഉടന്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്.

Form Link:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9lY6MQA0jBDWxTlPpmLmdhW0SNZAHvg3d0Up-B2oDWmK9DA/viewform?usp=sf_link


No comments

Powered by Blogger.