കണ്ണൂരിൽ ഭിക്ഷാടനം നിരോധിക്കണോ?

കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ പൊതുജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം തേടുന്നു.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം താഴെ കൊടുത്ത ലിങ്കിൽ കയറി രേഖപ്പെടുത്തുക.
https://www.zingpoll.com/kannurbegging

റിസൽട്ട് ഫെബ്രുവരി 5ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും

No comments

Powered by Blogger.