കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഗൂഗിൾ Play Store Top Trending ചാർട്ടിൽ ആദ്യ 100 സ്ഥാനങ്ങളിൽ. News & Magazine വിഭാഗത്തിൽ Trending ആപ്പുകളിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം.

കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഗൂഗിൾ Play Store  Top Trending ചാർട്ടിൽ ആദ്യ 100  സ്ഥാനങ്ങളിൽ.
News & Magazine വിഭാഗത്തിൽ Trending ആപ്പുകളിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം.

കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kannur.varthakal

No comments

Powered by Blogger.