കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ തുണയായി. ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ കണ്ണൂർ ചെട്ടിപ്പീടികയിൽ കാണപ്പെട്ട ആളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ബന്ധുക്കൾ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു.

കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ തുണയായി. ഇന്ന്  രാവിലെ മുതൽ കണ്ണൂർ ചെട്ടിപ്പീടികയിൽ കാണപ്പെട്ട ഇദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ബന്ധുക്കൾ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ഇദ്ദേഹത്തെ പറ്റി വാർത്ത നൽകിയിരുന്നു.

ഫ്ലാഷ് ന്യൂസുകൾ ലഭിക്കാൻ കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kannur.varthakal

No comments

Powered by Blogger.