ചാവക്കാട് നിന്നും ഒരു രോഗിയേയും കൊണ്ട് മംഗലാപുരത്തേക്ക് ആംബുലൻസ് വരുന്നുണ്ട്. വഴിയൊരുക്കാൻ നിർദ്ദേശം; കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഏകദേശം 3 മണിയോടെ പ്രവേശിക്കും

ചാവക്കാട് നിന്നും ഒരു രോഗിയേയും കൊണ്ട് മംഗലാപുരത്തേക്ക് ആംബുലൻസ് വരുന്നുണ്ട്. വഴിയൊരുക്കാൻ നിർദ്ദേശം; കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഏകദേശം 3 മണിയോടെ പ്രവേശിക്കും

വണ്ടി നമ്പർ KL 41 A 2326

ഫ്ലാഷ് ന്യൂസുകൾ ലഭിക്കാൻ കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kannur.varthakal

No comments

Powered by Blogger.