ജ്യോതിഷം ഇന്ന് : 01/01/2018
കലിദിനം : 1869654
കൊല്ലവർഷം : 1193
ധനു   :  17
ദിവസം : തിങ്കളാഴ്ച
നക്ഷത്രം : മകയിരം
20നാഴിക  13 വിനാഴിക.
 ചതുർദ്ദശി   12 നാഴിക26
വിനാഴിക,
ഞാറ്റുവേല :  പൂരാടം

വിശേഷങ്ങൾ  :

ഉദയം 06: 52 am
അസ്തമയം 06 : 11 pm

രാഹുകാലം: 8 : 17to 9 : 42am
ഗുളിക കാലം: 1:57 to 3 :21pm

നല്ല  മുഹൂർത്തങ്ങൾ
********************
11 : 35--12:08 pm

മകയിരം  നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ( *ധനു മാസം* )
 
തന്ത്ര പ്രധാനമായ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കും ആരാധനാലയ ദർശനത്താൽ അനുചിതപ്രവർത്തികളിൽ നിന്നും മോചനമുണ്ടാകും ചർച്ചകളിൽ വിജയിക്കും. ഊഹക്കച്ചവടത്തിൽ ലാഭമുണ്ടാകും

ജ്യോൽസ്യർ 
അശോകൻ. അഴിക്കോട്.
ഫോൺ : 9495646123ഫ്ലാഷ് ന്യൂസുകൾ ലഭിക്കാൻ കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kannur.varthakal

No comments

Powered by Blogger.