പഴയങ്ങാടി ചൂട്ടാടും പാലക്കോടും ശക്‌തമായ കടൽ ക്ഷോഭം; വീടുകളിലേക്ക് കടൽ വെള്ളം കയറി


ചൂട്ടാടും പാലക്കോടും ശക്‌തമായ കടൽ ക്ഷോഭം. ആൾക്കാരെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി.

No comments

Powered by Blogger.