കണ്ണൂർ ചാലാട് 7 പേർക്ക് ഭ്രാന്തൻ നായയുടെ കടിയേറ്റു

കണ്ണൂർ ചാലാട് 7 പേർക്ക് ഭ്രാന്തൻ നായയുടെ കടിയേറ്റു. രണ്ടു പേർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി

No comments

Powered by Blogger.