ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന ആരോമൽ 16 വയസ്സ്, കല്യാശേരി. ഇന്നലെ 04/12/2017 മുതൽ കാൺമാനില്ല.

ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന ആരോമൽ 16 വയസ്സ്, കല്യാശേരി.
ഇന്നലെ 04/12/2017 മുതൽ കാൺമാനില്ല.
കണ്ടു കിട്ടുന്നവർ താഴെ പറയുന്ന Mob നമ്പറിലോ അടുത്തുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ അറിയിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
Mob No: 9447646695.

No comments

Powered by Blogger.