മയ്യിൽ കുറ്റ്യാട്ടൂർ ഹെൽത്ത് സെന്ററിന് സമീപം എ.പി.രാജൻ നിര്യാതനായി

മയ്യിൽ കുറ്റ്യാട്ടൂർ ഹെൽത്ത് സെന്ററിന് സമീപം എ.പി.രാജൻ നിര്യാതനായി
(കുറ്റ്യാട്ടൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് അപ്രൈസർ)
ഭാര്യ: രമണി
മക്കൾ: ശ്രീരാജ് (പ്രൊഫസർ മലപ്പുറം),
ഷീബ (മയ്യിൽ പോലീസ് ), ഷിജിൽ.
സംസ്കാരം 5.00 മണിക്ക്

No comments

Powered by Blogger.