ജ്യോതിഷം ഇന്ന് : 31/12/2017
കലിദിനം : 1869653
കൊല്ലവർഷം : 1193
ധനു   :  16
ദിവസം : ഞായറാഴ്ച
നക്ഷത്രം : രോഹിണി
27നാഴിക  51വിനാഴിക.
 ത്രയോദശി  21നാഴിക50
വിനാഴിക,
ഞാറ്റുവേല :  പൂരാടം

വിശേഷങ്ങൾ  :

ഉദയം 06: 52 am
അസ്തമയം 06 : 11 pm

രാഹുകാലം: 4 : 46 to 6 :11pm
ഗുളിക കാലം: 3 :21  to 4 : 46

നല്ല  മുഹൂർത്തങ്ങൾ
********************
9 : 44=11: 26 വ്യവസായം നൂതന  സംരംഭം
11:26 =1:08pm ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രവർത്തികൾ
1:08=3:00pm യാത്ര,  ചികിത്സ
ജ്യോൽസ്യർ 
അശോകൻ. അഴിക്കോട്.
ഫോൺ : 9495646123


ഫ്ലാഷ് ന്യൂസുകൾ ലഭിക്കാൻ കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kannur.varthakal

No comments

Powered by Blogger.