നിർദ്ധനരായവർക്കുള്ള SYS ന്റെ ദാറുൽ ഖൈർ വീടിന്റെ കുറ്റിയടിക്കൽ കർമ്മം

കണ്ണപുരം: നിർദ്ധനരായവർക്കുള്ള SYS ന്റെ ദാറുൽ ഖൈർ വീടിന്റെ കുറ്റിയടിക്കൽ കർമ്മം
ളിയാഉൽ മുസ്തഫ സയ്യിദ് ഹാമിദ് കോയമ്മ തങ്ങൾ നാളെ രാവിലെ 9.00 മണിക്ക് നിർവ്വഹിക്കുന്നു

No comments

Powered by Blogger.