തളിപ്പറമ്പ് കുപ്പം പാലത്തിന് സമീപം KSRTC ബസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി. സ്ഥലത്ത് വൻ ഗതാഗതക്കുരുക്ക്


തളിപ്പറമ്പ് കുപ്പം പാലത്തിന് സമീപം KSRTC ബസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി.
സ്ഥലത്ത് വൻ ഗതാഗതക്കുരുക്ക്

No comments

Powered by Blogger.