വളപട്ടണം പാലത്തിന് മുകളിൽ ലോറിയുടെ പിൻചക്രം ഇളകി. വൻ ഗതാഗതക്കുരുക്ക്

വളപട്ടണം പാലത്തിന് മുകളിൽ ലോറിയുടെ പിൻചക്രം ഇളകി. വൻ ഗതാഗതക്കുരുക്ക്

No comments

Powered by Blogger.