കണ്ണൂർ:പഴയങ്ങാടി, താവം മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണം ആറ് ദിവസത്തേക്ക് ഗതാഗത നിരോധനം

പഴയങ്ങാടി: പിലാത്ത-പാപ്പിനിശ്ശേരി കെ.എസ്.ടി.പി റോഡ് പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമായി താവത്ത് നിർമ്മിക്കുന്ന റെയിൽവേ മേൽപ്പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 25 മുതൽ 30 വരെയുള്ള ആറു ദിവസം താവം റെയിൽവേ ഗേറ്റ് വഴിയുള്ള ഗതാഗതം നിരോധിക്കുമെന്ന് ആർ.ഡി.എസ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു പാലത്തിന്റെ 12 ഓളം വരുന്ന കോൺക്രീറ്റ്സ്വാനുകൾ ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് തൂണുകൾക്കു മുകളിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനാലാണ് ഇതുവഴിയുള്ള ഗതാഗത നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയത്.

No comments

Powered by Blogger.