വാരം കടവ് പാലത്തിന് സമീപം മീൻ പിടിക്കുന്നതിനിടെ യുവാവ് വെള്ളത്തിൽ വീണു

വാരം കടവ് പാലത്തിന് സമീപം മീൻ പിടിക്കുന്നതിനിടെ യുവാവ് വെള്ളത്തിൽ വീണു
ഫയർഫോഴ്സും നാട്ടുകാരും തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നു

No comments

Powered by Blogger.