പഴയങ്ങാടി താവം റെയിൽവേ മേൽപാലം നിർമ്മാണത്തിനിടെ ക്രെയിൻ ഉയോഗിച്ച് സ്ഥാപിച്ച കൂറ്റൻ സ്പാൻ മറിഞ്ഞു വീണു.

താവം റെയിൽവേ മേൽപാലം നിർമ്മാണത്തിനിടെ ക്രെയിൻ ഉയോഗിച്ച് സ്ഥാപിച്ച കൂറ്റൻ സ്പാൻ മറിഞ്ഞു വീണു. 
ഒരു തൂണിലുള്ള 3 സ്പാനുകളിൽ രണ്ടാമത്തേത് ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനിടെ ആദ്യം സ്ഥാപിച്ച സ്പാൻ മറിഞ്ഞ് വീഴുകയായിരുന്നു. ആളപായമില്ല.

Video

No comments

Powered by Blogger.