കണ്ണോത്തും ചാലിൽ 4 വാഹനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ചു.

കണ്ണൂർ കണ്ണോത്തുംചാലിൽ ഒരു ബസും 3 കാർ ഉം കൂട്ടിയിടിച്ചു.
ബസ്സിനു പിറകിൽ ഇടിച്ച കാറിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് ചെറിയ രീതിയിൽ പുകയുന്നു. പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു.

No comments

Powered by Blogger.