മുനീർ (38)കാവുംചാൽ (പള്ളിപ്പറമ്പ്) മരണപ്പെട്ടു.


മുനീർ (38)കാവുംചാൽ (പള്ളിപ്പറമ്പ്) മരണപ്പെട്ടു.
15 വർഷത്തോളമായി കമ്പിൽ  PPK
സ്റ്റേഷനറി കടയിൽ ജോലി ചെയ്ത് വരുന്ന വ്യക്തയാണ്.


No comments

Powered by Blogger.