കാണാതായി


  രോഹിത്ത് , S/o രാധാകൃഷ്ണൻ ,(20 വയസ്സ് )എന്നയാളെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മാങ്ങാട്ടുപറമ്പിൽ നിന്നും 02/10/2017, തിങ്കളാഴ്ച  കാണാതായി.എന്തെങ്കിലും വിവരം ലഭിക്കുന്നവർ താഴെ പറയുന്ന ഫോൺ നമ്പറിലോ അടുത്തുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്
Ph: 9895836099

No comments

Powered by Blogger.