കൂത്തുപറമ്പ് തൊക്കിലങ്ങാടിയിൽ ബസ്സുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച്‌ അപകടംതൊക്കിലങ്ങാടി പാലായി ബസ്സ് അപകടം
ഇടുമ്പ യിലേക്ക്  പോകുന്ന  തീർത്ഥം ബസ്സും  തലശ്ശേരിയിലേക്ക് പോകുന്ന  ശ്രേയസ്  ബസ്സും ആണ് കൂട്ടിയിടിച്ചത് കൂടുതൽ വിവരം അറിവായിട്ടില്ല

No comments

Powered by Blogger.