മുഴപ്പിലങ്ങാട് പഴയ റെയിൽവേ ഗെയിറ്റിന് സമീപം ബുർക്ക ധരിച്ച സ്ത്രീ ട്രയിൻ തട്ടി മരണപ്പെട്ടു.


മുഴപ്പിലങ്ങാട് പഴയ റെയിൽവേ ഗെയിറ്റിന് സമീപം ബുർക്ക ധരിച്ച സ്ത്രീ ട്രയിൻ തട്ടി മരണപ്പെട്ടു.
വിരലിൽ മോതിരത്തിൽ മുനീർ എന്ന് പേര് ഉണ്ട്.
എടക്കാട് പോലീസ് സംഭവ സ്ഥലത്തുണ്ട്

No comments

Powered by Blogger.