അഴീക്കോട് വൻകുളത്ത് വയൽ - പാലോട്ട്കാവ് റോഡിൽ ഗതാഗതം നിരോധിച്ചു


അഴീക്കോട്‌: വൻകുളത്തുവയലിൽ ഓവുചാൽ നിർമാണവും കലുങ്കു നിർമാണവും നടക്കുന്നതിനാൽ വൻകുളത്തുവയലിൽ നിന്നു തെരു വഴി പാലോട്ടുവയൽ ഭാഗത്തേക്കുള്ള ഗതാഗതം നവംമ്പർ 15 വരെ നിരോധിച്ചു

No comments

Powered by Blogger.