ചെറുപുഴ-പയ്യന്നൂർ റൂട്ടുകളിൽ നാളെ സ്വകാര്യ ബസുകൾ സർവീസ് നടത്തുന്നതല്ല.


ചെറുപുഴ മേഖലയിലെ റോഡുകളുടെ ശോച്യാവസ്ഥയിൽ പ്രധിക്ഷേധിച് ചെറുപുഴ - ആലക്കോട്, പയ്യന്നൂർ-ചെറുപുഴ-തിരുമേനി, ചെറുപുഴ-പയ്യന്നൂർ റൂട്ടുകളിൽ നാളെ സ്വകാര്യ ബസുകൾ സർവീസ് നടത്തുന്നതല്ല. ഇതുവഴി ഓടുന്ന ദീർഘദൂര ബസ്സുകൾ സർവീസ് നടത്തും

No comments

Powered by Blogger.