തിരുവങ്ങാടൻ നാരായണൻ അന്തരിച്ചു


തിരുവങ്ങാടൻ നാരായണൻ (87കുന്നത്ത് ഹൗസ് )
അന്തരിച്ചു,
സംസ്കാരം ശനിയാഴ്ച്ച (7/10/17) രാവിലെ 9 മണിക്ക് പയ്യാമ്പലം പൊതു സ്മശാനത്തിൽ

No comments

Powered by Blogger.