അഴീക്കൽ അശോക മന്ദിരത്തിന്ന് സമീപം മുള്ളങ്കണ്ടി ഹരിന്ദ്രൻ അന്തരിച്ചു
അന്തരിച്ചു:

അഴീക്കോട്,
അഴീക്കൽ അശോക മന്ദിരത്തിന്ന് സമീപം മുള്ളങ്കണ്ടി ഹരിന്ദ്രൻ
(61-x -മിലിട്ടറി) അന്തരിച്ചു.
സംസ്കാരം 7/10/17 ന് 11 മണിക്ക് അഴീക്കൽ സ്മശാനത്തിൽ

No comments

Powered by Blogger.