അന്തരിച്ചു
കണ്ണൂർ, പാപ്പിനിശ്ശേരി അരോളിയിലെ റിട്ടയേർഡ് അധ്യാപകൻ ശ്രീ കുഞ്ഞിരാമൻ മാസ്റ്റർ അന്തരിച്ചു സംസ്ക്കാരം നാളെ രാവിലെ 10-30 ന് സമുദായ ശ്‌മശാനത്തിൽ

No comments

Powered by Blogger.