അഴീക്കോട് പോർട്ട് റോഡ് അംഗൻവാടിക്കു സമീപം കൂങ്കാരൻ ലക്ഷ്മി (85) നിര്യാതയായി


അഴീക്കോട് പോർട്ട് റോഡ് അംഗൻവാടിക്കു സമീപം കൂങ്കാരൻ ലക്ഷ്മി (85) നിര്യാതയായി. ഭർത്താവ് പരേതനായ ഗോവിന്ദൻ , മക്കൾ: സുരേശൻ ,സുജന, രചന

No comments

Powered by Blogger.