കാട്ടാമ്പള്ളി പാലത്തിന് മുകളിൽ നിന്നും ഒരാൾ പുഴയിൽ വീണു.


കാട്ടാമ്പള്ളി പാലത്തിന് മുകളിൽ നിന്നും ഒരാൾ പുഴയിൽ വീണു.

പതിമൂന്നാം നമ്പർ ഷട്ടറിലാണ് വീണതായി പറയപ്പെടുന്നത്
രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഊർജിതം

No comments

Powered by Blogger.