കടമ്പൂർ പഞ്ചായത്തിന്റെ തരിശ് രഹിത ഗ്രാമം ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക്


കടമ്പൂർ: കടമ്പൂരിൽ ഒന്നര ഏക്കറിലെ കരനെൽ കൃഷി വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവം എടക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ,,ശ്രീ.എം സി മോഹനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ,പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഗിരീഷൻ .കെ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വിമലാദേവി, മറ്റു പ്രമുഖ വ്യക്തികളും പങ്കെടുത്തു.

No comments

Powered by Blogger.