മട്ടന്നൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഹോം ഗാർഡ് രാമാനുജൻ വാഹനാപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു.


മട്ടന്നൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഹോം ഗാർഡ് രാമാനുജൻ വാഹനാപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു.
മട്ടന്നൂർ HSS ന് മുന്നിൽ വെച്ചാണ് വാഹനാപകടം നടന്നത്.
മൃതദേഹം എ കെ.ജി ആശുപത്രിയിൽ.

No comments

Powered by Blogger.