കണ്ണൂർ MA റോഡിൽ കക്കൂസ് മാലിന്യം തള്ളി

കണ്ണൂർ MA റോഡിൽ കക്കൂസ് മാലിന്യം തള്ളി. സ്ഥലത്ത് ജന പ്രതിനിധികളും രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ടി അംഗങ്ങളും പ്രധിഷേധിക്കുന്നു. മേയര്‍ ഇ പി ലത സ്ഥലം സന്ദര്‍ശിച്ചു.

No comments

Powered by Blogger.