വളപട്ടണം പാലത്തിനു സമീപം റോഡിനു കുറുകെ വൻ മരം പൊട്ടി വീണ് വളപട്ടണം പാലത്തിൽ വൻ ഗതാഗതക്കുരുക്ക്വളപട്ടണം പാലത്തിനു സമീപം റോഡിനു കുറുകെ വൻ മരം പൊട്ടി വീണു. വളപട്ടണം പാലത്തിൽ വൻ ഗതാഗതക്കുരുക്ക്. യാത്രക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുക.

No comments

Powered by Blogger.