ചാലക്കുന്നിൽ നാട്ടുകാർ റോഡ് ഉപരോധിക്കുന്നു. വൻ ഗതാഗതക്കുരുക്ക്.


ദേശീയപാത ബൈപാസിലെ കുഴികൾ കാരണം തുർച്ചയായുള്ള അപകടങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ചാലക്കുന്ന് മുത്തപ്പൻ ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപം നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധം തുടരുന്നു.

No comments

Powered by Blogger.