കാട്ടാമ്പള്ളി ജലോത്സവത്തിൽ അഞ്ചാൾ തുഴയൽ, ഫൈബർ വള്ളത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം സഞ്ചാരി കാട്ടാമ്പള്ളിക്ക്


കാട്ടാമ്പള്ളി ജലോത്സവത്തിൽ അഞ്ചാൾ തുഴയൽ, ഫൈബർ വള്ളത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ സഞ്ചാരി കാട്ടാമ്പള്ളിയുടെ ടീം മേനേജർ Mk മഹമൂദ് ട്രോഫിയുമായി.

No comments

Powered by Blogger.