കണ്ണാടിപറമ്പ മാലോട്ട് താഹ ഉസ്താദിന്റെ അനിയൻ അബ്ദുള്ള മരണപ്പെട്ടു


കണ്ണാടിപറമ്പ  മാലോട്ട് താഹ ഉസ്താദിന്റെ അനിയൻ അബ്ദുള്ള മരണപ്പെട്ടു
ഇന്നു പുലർച്ചെ ആയിരുന്നു മരണം. മയ്യത്ത് അൽപസമയത്തിനകം വീട്ടിലെത്തും.

1 comment:

Powered by Blogger.