കാഞ്ഞങ്ങാട് പെരിയയിലെ അവിനാഷ് വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി

പെരിയയിലെ അശോകൻ നമ്പ്യാരുടെ മകൻ അവിനാഷ് വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി. വാർത്ത ഷെയർ ചെയ്ത് സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾ നന്ദി അറിയിച്ചു

No comments

Powered by Blogger.