ഓണത്തിന് സ്പെഷൽ പഞ്ചസാര. ഈ മാസത്തെ റേഷൻ വിതരണവിവരം ഇങ്ങനെ


കണ്ണൂര്‍: ജില്ലയിലെ റേഷന്‍കടകള്‍ വഴി ഈ മാസം എഎവൈ കാര്‍ഡുടമകള്‍ക്ക് 28 കിലോ അരിയും 7 കിലോ ഗോതമ്പും സൗജന്യമായി ലഭിക്കും. മുന്‍ഗണനാ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട കാര്‍ഡുകളിലെ ഓരോ അംഗത്തിനും 4 കിലോ അരിയും 1 കിലോ ഗോതമ്പും സൗജന്യമായി ലഭിക്കും.  കൂടാതെ ഓണം പ്രമാണിച്ച് കാര്‍ഡൊന്നിന് (മഞ്ഞ, പിങ്ക് കാര്‍ഡുകള്‍) 5 കിലോ ധാന്യം(അരി/ഗോതമ്പ്) സൗജന്യമായി ലഭിക്കും. മുന്‍ഗണന ഇതര വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട 2 രൂപ നിരക്കിലുള്ള ഭക്ഷ്യധാന്യ വിതരണ പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടവര്‍ക്ക് ഓരോ അംഗത്തിനും 2 കിലോ അരിവീതം കിലോയ്ക്ക് 2 രൂപ നിരക്കില്‍ ലഭിക്കും. കൂടാതെ ഓരോ കാര്‍ഡിനും 1 കിലോ ഫോര്‍ട്ടിഫൈഡ് ആട്ട കിലോയ്ക്ക് 15 രൂപ നിരക്കില്‍ ലഭിക്കും. ബാക്കിയുള്ള മുന്‍ഗണനേതര വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ടവര്‍ക്ക് കാര്‍ഡിന് 3 കിലോ ഭക്ഷ്യധാന്യം സ്റ്റോക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ക്രമീകരിച്ച് 8.90 രൂപ നിരക്കില്‍ അരിയും 6.70 രൂപ നിരക്കില്‍ ഗോതമ്പും ലഭിക്കും. കൂടാതെ ഓരോ കാര്‍ഡിനും 2 കിലോ ഫോര്‍ട്ടിഫൈഡ് ആട്ട കിലോയ്ക്ക് 15 രൂപ നിരക്കില്‍ ലഭിക്കും. കൂടാതെ ഓണം പ്രമാണിച്ച് കാര്‍ഡൊന്നിന് (നീല, വെളള കാര്‍ഡുകള്‍) 5 കിലോ ധാന്യം(അരി/ആട്ട) അംഗീകൃത നിരക്കില്‍ ലഭിക്കും.
റേഷന്‍ വിതരണം സംബന്ധിച്ച പരാതികള്‍ താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫിസ്, തളിപ്പറമ്പ്-0460 2203128, തലശ്ശേരി- 0490 2343714, കണ്ണൂര്‍-2700091, ഇരിട്ടി-0490 2494930, ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫിസ്-0497 2700552, ടോള്‍ഫ്രീ നമ്പര്‍- 1800-425-1550, 1947 എന്നീ നമ്പറുകളില്‍ അറിയിക്കണമെന്ന് ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫിസര്‍ അറിയിച്ചു.

സ്‌പെഷ്യല്‍ പഞ്ചസാര
ഓണക്കാലത്ത് സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ വിഭാഗം കാര്‍ഡുടമകള്‍ക്കും ഒരു കിലോ സ്‌പെഷ്യല്‍ പഞ്ചസാര 22 രൂപ നിരക്കില്‍ ലഭിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫിസര്‍ അറിയിച്ചു.

No comments

Powered by Blogger.