കുറുമാത്തൂർ ആര്യ വൈദ്യശാലയിലെ അന്ത്രു ഡോക്ടറുടെ മകൻ അൻവർ മരണപ്പെട്ടുകുറുമാത്തൂർ ആര്യ വൈദ്യശാലയിലെ അന്ത്രു ഡോക്ടറുടെ മകൻ അൻവർ(8)  മരണപ്പെട്ടു.
മയ്യിത്ത് 10:30ന് വീട്ടിലെത്തിക്കും. 11:30ന് മയ്യിത്ത് നമസ്ക്കാരം  കഴിഞ്ഞ് വടകരയിലേക്ക് കൊണ്ട് പോകും

No comments

Powered by Blogger.